РЕАКЦІЯ МОРСЬКОЇ ЕКОСИСТЕМИ НА НАСЛІДКИ РУЙНУВАННЯ ГРЕБЛІ КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

Автор(и)

 • Г.Г. Мінічева
 • О.С. Бондаренко
 • Ю.І. Богатова
 • В.М. Большаков
 • С.Г. Бушуєв
 • О.П. Гаркуша
 • С.Є. Дятлов
 • К.С. Калашнік
 • О.В. Кошелев
 • С.А. Кудренко
 • І.І. Кулакова
 • Г.В. Маринець
 • Р.В. Мігас
 • М.О. Мартинюк
 • С.Є. Ніконова
 • О.А. Рибалко
 • І.О. Синьогуб
 • Є.В. Соколов
 • С.В. Стадніченко
 • С.О. Хуторной
 • О.К. Виноградов
 • Ю.В. Квач
 • В.О. Демченко
 • М.О. Сон

DOI:

https://doi.org/10.47143/1684-1557/2023.1-2.6

Ключові слова:

воєнні дії, Каховська ГЕС, Чорне море, катастрофа, абіотичні показники, біота, аномалії

Анотація

У роботі представлені результати досліджень ДУ «Інститут морської біології НАН України» щодо впливу наслідків руйнування греблі Каховського водосховища на екосистему чорноморського шельфу України. Експедиційні дослідження проводилися в червні–серпні 2023 р. на 11 станціях морського узбережжя від с. Коблево до мису Великий Фонтан. Були проаналізовані гідролого-гідрохімічні показники, токсичність води, стан біотичних угруповань (мікропсамон, мейобентос, макрозообентос, фітобентос, фітопланктон, зоопланктон) та водних біоресурсів. За допомогою супутникових даних були отримані показники концентрації хлорофілу «а». Для оцінки масштабів відгуку екосистеми на наслідки потрапляння вод Каховського водосховища для абіотичного та біотичного компонентів були визначені аномалії, які розраховувались як відсоток відхилення значення показника в червні–серпні 2023 р. від регіональної норми за визначений період. Встановлено, що «вибухова» фаза впливу мала тривалість близько трьох місяців з моменту початку катастрофи – 6 червня 2023 р. У серпні 2023 р. більшість показників повернулась до середньо регіонального рівня. Потрапляння вод Каховського водосховища до морської екосистеми призвело до опріснення моря на одеському узбережжі до 3,95‰, зниження насичення поверхневого шару моря киснем менше ніж 75 %, підвищення концентрації амонійного азоту до 13,8 ГДК та виникнення гострої летальної токсичності. Зареєстроване підвищення концентрації хлорофілу «а» та масовий розвиток синьо-зелених планктонних водоростей. У донних угрупованнях спостерігалося пригнічення розвитку макрофітобентосу, аномальні зміни значень індексів поверхні макрофітів, значні зміни у структурі угруповань зоообростання. Відзначені загибель прісноводних видів риб, що потрапили в морські води, та масова загибель чорноморської мідії, яка дорівнювала близько 3,7 тис. т біомаси. Узагальнена оцінка аномалій абіотичних та біотичних показників упродовж перших трьох місяців «вибухової» фази дозволила виділити чотири етапи: I – гідролого-гідрохімічний та фізичний залповий вплив з пріоритетами значних аномалій зростання об’єму річкового стоку та зниження солоності (6–11 червня); II – вибухова реакція біоти з пріоритетами гострих реакцій фіто- та зоокомпонента (12 червня – 10 липня); III – високий рівень продукційно-деструкційних процесів (11 липня – 10 серпня); IV – повернення до регіонального рівня (11–31 серпня).

Посилання

Амброз А.И. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана. Киев : Изд-во АН УССР, 1956. 407 с.

Афанасьєв С.О. Про екологічні наслідки руйнування греблі Каховської ГЕС: Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 6 вересня 2023 року. Вісник НАН України. 2023. T. 11. C. 71–80.

Брянцева Ю.В., Лях А.М., Сергеева А.В. Расчет объемов и площадей поверхности одноклеточных водорослей Черного моря. Севастополь : Институт биологии южных морей НАН Украины, 2005. 25 с. (Препринт. НАН Украины, Институт биологии южных морей).

Воробьева Л.В. Мейобентос украинского шельфа Черного и Азовского морей. Киев : Наукова думка, 1999. 300 с.

Гусляков Н.Е. Микрофитобентос. Руководство по методам биологического анализа морской воды и донных отложений / под ред. А.В. Цыбань. Л. : Гидрометеоиздат, 1980. С. 166–170.

ДСТУ 4173-2003. Якість води. Визначання гострої летальної токсичності на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 6341:1996, MOD). Київ : Держстандарт України, 2004. 17 с.

ДСТУ ISO 5667-9: 2005. Якість води. Відбирання проб. Частина 9. Настанови щодо відбирання проб морської води (ISO 5667-9: 1992, IDT). Київ : Держстандарт України, 2006. 9 с.

Еременко Т.И. Макрофитобентос. Руководство по методам биологического анализа морской воды и донных отложений / под ред. А.В. Цыбань. Л. : Гидрометеоиздат, 1980. С. 170–177.

Закономірності формування продукційного потенціалу Азово-Чорноморських екосистем під впливом природних та антропогенних змін : науковий звіт фундаментальних досліджень / В.О. Демченко та ін. ДУ «ІМБ НАН України», Одеса, 2021. 201 с.

Марикультура мидий на Чёрном море / Ред. В.Н. Іванов. Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2007. 314 с.

Миничева Г.Г. Морфофункциональные аспекты разнообразия формы тела водорослей. Альгология. 1997. Т. 7, № 3. С. 241–250.

Миничева Г.Г., Зотов А.Б., Косенко М.Н. Методические рекомендации по определению морфофункциональных показателей одноклеточных и многоклеточных форм водной растительности. Одесса : ЦНТЕПІ ОНЮА, 2003. 32 с.

Мінічева Г.Г., Соколов Є.В, Гаркуша О.П., Сон М.О., Большаков В.М., Богатова Ю.І., Бондаренко О.С., Синьогуб І.А. Вплив воєнних дій на морські екосистеми України. Євроінтеграція екологічної політики України : матеріали 5 Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 23 жовтня 2023 р. Одеса, 2023. С. 60–64.

Оценка влияния берегозащитного и противооползневого строительства в г. Одессе на экосистему береговой зоны и побережья : Отчет о НИР / ОФИнБЮМ НАН Украины; шифр темы: 7/90. Одесса, 1994. 123 с.

Промова Міністра Руслана Стрільця на офіційній робочій зустрічі Міністрів довкілля Європейського Союзу на засіданні Наради країн ЄС з довкілля. / Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України : вебсайт. URL: https://mepr.gov.ua.

Реєстр гідротехнічних споруд України, ДП «АМПУ». URL: https://www.uspa.gov.ua/reyestr-gts (дата звернення: 18.10.2023).

Руководство по химическому анализу морских вод. С.-П. : Гидрометеоиздат, 1993. 263 с.

Цыбань А.В. Руководство по методам биологического анализа морской воды и донных отложений. Л. : Гидрометеоиздат, 1980. 190 с.

Численко Л.Л. Номограммы для определения веса водных организмов по размерам и форме тела. М. : Наука, 1968. 105 с.

Alexandrov B., Arashkevich E., Gubanova A., Korshenko A. Black Sea Monitoring Guidelines Mesozooplankton. EMBLAS. Project Activity 3: October 2014. 31 р.

Brockmann C., Doerffer R., Peters M., Kerstin S., Embacher S., Ruescas A. Evolution of the C2RCC neural network for Sentinel 2 and 3 for the retrieval of ocean colour products in normal and extreme optically complex waters. Living Planet Symposium. 2016. Vol. 740. P. 54.

CMS. Copernicus Marine Service – CMEMS (Copernicus Marine Environment Monitoring Service), 2023. URL: https://marine.copernicus.eu/ (дата звернення: 18.10.2023).

Guiry M.D, Guiry G.M. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. URL: http://www.algaebase.org (дата звернення: 18.10.2023).

Kajiyama T., D’Alimonte D., Zibordi G. Algorithms merging for the determination of chlorophyll-a concentration in the Black sea. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. 2018. Vol. 16(5). P. 677–681.

Minicheva G.G., Zotov A.B., Kalashnik E.S. Comparison of «bloom» and fire on the example of algaesystem phytoplankton-macrophytes. International Journal on Algae. 2014. 16 (3). Р. 263–270.

Moncheva S., Parr B. Manual for phytoplankton sampling and analysis in the Black Sea. Istanbul. Turkey, 2010. 68 р.

Open Geospatial Consortium. URL: https://emodnet.ec.europa.eu/en/emodnet-web-servicedocumentation# data-download-services (дата звернення: 18.10.2023).

Pereira P., Zhao W., Symochko L., Inacio M., Bogunovic I., Barcelo D. The Russian-Ukrainian armed conflict impact will push back the sustainable development goals. Geography and Sustainability. 2022. Vol. 3(3). P. 277–287.

Sonntag B., Posch T., Psenner R. Comparison of three methods for determining flagellate abundance, cell size, and biovolume in cultures and natural freshwater samples. Archiv für Hydrobiologie. 2000. Vol. 149(2). Pp. 337–351.

Sousa R.G., Silva J.P.D., Douda K., Mammola S. The cost of war for biodiversity: a potential ecocide in Ukraine. Frontiers in Ecology and the Environment. 2022. Vol. 20(7). P. 394–396.

Tuchkovenko Y.S., Kushnir D.V., Ovcharuk V.A., Sokolov A.V., Komorin V.N. Characteristics of Black Sea dispersion of freshened and polluted transitional waters from the Dnipro-Bug estuary after destruction of the Kakhovka Reservoir dam. Ukrainian hydrometeorological journal. 2023. Vol. 32. P. 95–114.

Vincx M. Meiofauna in marine and freshwater sediments. Methods for the examination of organismal diversity in soils and sediments / in ed. Hall G.S. Cambridge : University Press, 1996. Рр. 187–195.

Vyshnevskyi V., Shevchuk S., Komorin V., Oleynik Y., Gleick P. The destruction of the Kakhovka dam and its consequences. Water international. 2023.Vol. 48(5). P. 631–647.

Wieser W. Die Beziehung zwischen Mundhöhlengestalt, Ernährungsweise und Vorkommen bei freilebenden marinen Nematoden. Arkiv für Zoologi. 1953. 4(2). Рр. 439–484.

World Register of Marine Species. URL: https://www.marinespecies.org (дата звернення: 18.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-08