Вимоги до оформлення статей

Вимоги до матеріалів:

До друку приймаються матеріали, що відповідають профілю журналу та мають наукову і практичну цінність. Автор має право представити тільки один науковий матеріал в один номер, який раніше не публікувався. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в матеріалі інформацію. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення матеріалів.

Вимоги до обсягу:

- оглядової та методологічної статті (включно з анотацією, ключовими словами, ілюстраціями, таблицями, графіками, списком використаних джерел) становить не більше 24 сторінок;

- експериментальної та дискусійної статті (включно з анотацією, ключовими словами, ілюстраціями, таблицями, графіками, списком використаних джерел) становить не більше 16 сторінок;

- короткого повідомлення (включно з анотацією, ключовими словами, ілюстраціями, таблицями, графіками, списком використаних джерел) становить не більше 4 сторінок;

- замітки становить не більше 1 сторінки.

Технічні вимоги:

- стаття, коротке повідомлення, замітка подаються українською або англійською мовами;

- оформляється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5).

- поля з кожного краю – 2 см;

- абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

- текст вирівнюється по ширині.

Література складається з двох блоків (незалежно від мови):

Список використаних джерел. Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до національного стандарту бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015. При наявності вказується DOI.

Приклад:

  1. Демченко В.О., Смірнов А.І. Зміни іхтіорізноманіття лиманів Сасик, Тилігульський, Молочний та Утлюцький. Біологія та валеологія. 2009. № 11. С. 16–23.

References. Це ті ж самі джерела, але англійською мовою, оформлені відповідно до міжнародного стандарту бібліографічного опису APA. Назви україномовних джерел подаються транслітерацією*, а в дужках – наводиться переклад.

Приклад:

  1. Demchenko, V.O., Smirnov, A.I. (2009). Zminy ikhtioriznomanittia lymaniv Sasyk, Tylihulskyi, Molochnyi ta Utliutskyi [Changes in ichthyodiversity of Sasyk, Tiligul, Molochny and Utlyutsky estuaries]. Biolohiia ta valeolohiia, no. 11, pp. 16–23.

 *Сайт транслітерації: українська.

Структура статті:

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

- назва статті;

- прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи;

- анотація та ключові слова українською (англійською) мовою (не менше 1800 знаків включно з ключовими словами);

- основна частина:

- вступ, який повинен містити:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

- формулювання цілей (постановка завдання);

- основний текст;

- висновки;

- список використаних джерел;

- references;

- прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, назва статті, анотація та ключові слова англійською (українською) мовою (обсяг анотації не менше 1800 знаків включно з ключовими словами).

Структура короткого повідомлення:

Коротке повідомлення повинно містити структурні елементи:

- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

- назва статті;

- прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи;

- анотація та ключові слова українською (англійською) мовою (обсягом до 300 знаків включно з ключовими словами);

- основна частина:

- вступ;

- методи досліджень;

- основний текст;

- висновки;

- список використаних джерел;

- references;

- прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, назва статті, анотація та ключові слова англійською (українською) мовою (обсягом до 300 знаків включно з ключовими словами).

Структура замітки:

Замітка повинна мати такі структурні елементи:

- назва (українською та англійською мовами);

- прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи (українською та англійською мовами);

- основний текст;

- список використаних джерел;

- references.