Приклад оформлення

Приклад оформлення статті та короткого повідомлення

УДК 597.2/.5

РІЗНОМАНІТТЯ РИБ УТЛЮЦЬКОГО ЛИМАНУ

 Демченко В.О. – д.б.н., с.н.с.
ДУ «Інститут морської біології Національної академії наук України»

Демченко Н.А. – к.б.н., інж.
Міжвідомча лабораторія моніторингу екосистем Азовського басейну
Інституту морської біології Національної академії наук України та
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Утлюцький лиман є одним з найбільших лиманів Азовського моря, який розташований в північно-західній його частині. В статті представлена характеристика іхтіоценозу Утлюцького лиману...
Ключові слова: Утлюцький лиман, риби, чисельність, солоність.

Вступ.

Матеріал та методи.

Результати та обговорення. Тісний зв’язок Утлюцького лиману з морем та значні глибини сприяли формуванню гідрологічного та гідробіологічного режимів, що є близькими до режиму моря. Разом з тим в певні проміжки часу лиман мав різні показники солоності вод, що суттєво впливало на різноманіття фауни і риб зокрема. Коливання солоності в акваторіях Азовського моря досить добре вивчені та мають чітку залежність від стоку річок (Гаргопа 1998).

Висновки.

 Список використаних джерел

1. Демченко, В.О., Смірнов А.І. Зміни іхтіорізноманіття лиманів Сасик, Тилігульський, Молочний та Утлюцький. Біологія та валеологія. 2009. № 11. С. 16–23.

 References

1. Demchenko, V.O., Smirnov, A.I. (2009). Zminy ikhtioriznomanittia lymaniv Sasyk, Tylihulskyi, Molochnyi ta Utliutskyi [Changes in ichthyodiversity of Sasyk, Tiligul, Molochny and Utlyutsky estuaries]. Biolohiia ta valeolohiia, no. 11, pp. 16–23.

FISH DIVERSITY OF THE UTLYTSKY ESTUARY

Demchenko V.O., D.Sc., Senior Researcher
Institute of Marine Biology of the National Academy of Sciences of Ukraine

Demchenko N.A., PhD, engineer
The Interdepartmental Laboratory of Ecosystem Monitoring of the Azov Sea Basin at the Institute of Marine Biology of the National Academy of Sciences of Ukraine and Melitopol State Pedagogical University named after B. Khmelnitsky

Article deals with characteristic of the Utlytsky estuary’s ichthyocenosis. Utlytsky estuary is one of the biggest estuaries of the Sea of Azov, which located in the north-west part of the sea. In modern conditions 48 species of fish from 22 families was observed...
Key words: Utlytsky estuary, fish, numbers, salinity.

 

Приклад оформлення замітки

УДК 597.2/.5

 РІЗНОМАНІТТЯ РИБ УТЛЮЦЬКОГО ЛИМАНУ

 Демченко В.О. – д.б.н., с.н.с.
ДУ «Інститут морської біології Національної академії наук України»

Демченко Н.А. – к.б.н., інж.
Міжвідомча лабораторія моніторингу екосистем Азовського басейну
Інституту морської біології Національної академії наук України та
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

FISH DIVERSITY OF THE UTLYTSKY ESTUARY

 Demchenko V.O., D.Sc., Senior Researcher
Institute of Marine Biology of the National Academy of Sciences of Ukraine

Demchenko N.A., PhD, engineer
The Interdepartmental Laboratory of Ecosystem Monitoring of the Azov Sea Basin
at the Institute of Marine Biology of the National Academy of Sciences of Ukraine and
Melitopol State Pedagogical University named after B. Khmelnitsky

Тісний зв’язок Утлюцького лиману з морем та значні глибини сприяли формуванню гідрологічного та гідробіологічного режимів, що є близькими до режиму моря. Разом з тим в певні проміжки часу лиман мав різні показники солоності вод, що суттєво впливало на різноманіття фауни і риб зокрема.

Список використаних джерел

1. Демченко В.О., Смірнов А.І. Зміни іхтіорізноманіття лиманів Сасик, Тилігульський, Молочний та Утлюцький. Біологія та валеологія. 2009. № 11. С. 16–23.

 References

1. Demchenko, V.O., Smirnov, A.I. (2009). Zminy ikhtioriznomanittia lymaniv Sasyk, Tylihulskyi, Molochnyi ta Utliutskyi [Changes in ichthyodiversity of Sasyk, Tiligul, Molochny and Utlyutsky estuaries]. Biolohiia ta valeolohiia, no. 11, pp. 16–23.