ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОФАУНИ ОБРОСТАННЯ ЛІТОКОНТУРУ ОДЕСЬКОГО МОРСЬКОГО РЕГІОНУ І ОСТРОВА ЗМІЇНОГО ЧОРНОГО МОРЯ

  • І.О. Синьогуб ДУ «Інститут морської біології Національної академії наук України»
  • С.А. Кудренко ДУ «Інститут морської біології Національної академії наук України»
  • О.А. Рибалко ДУ «Інститут морської біології Національної академії наук України»
Ключові слова: макрофауна, обростання літоконтуру, Одеський морський регіон, острів Зміїний, Чорне море

Анотація

У роботі наведені дані про склад та показники кількісного розвитку макрофауни безхребетних обростаннялітоконтору природного походження в прибережній зоні Одеського морського регіону (ОМР) та острова Зміїногов 2005-2014 рр.Усього зареєстровано 71 таксон, в тому числі 57 – в ОМР і 38 – біля острова. В ОМР середня чисельністьмакрофауни склала 34263 екз.∙м-2, біомаса – 14067,5 г∙м-2; біля острова – 102842 екз.∙м-2 та 16552,6 г∙м-2 відпо-відно. Серед таксономічних груп за чисельністю в ОМР переважали молюски (74,0%), біля острова – ракоподібні(65,3%); за біомасою – молюски (97,6% і 98,1% відповідно). Основу біомаси фауни (94,4% в ОМР, 93,6% біляострова) формувала Mytilus galloprovincialis. Серед трофічних груп в ОМР за чисельністю (83,2%) і біомасою(98,5%) домінували сестонофаги; біля острова за чисельністю (56,2%) переважали рослинно-детритоїдні форми,за біомасою (98,8%) – сестонофаги. Середня біомаса кормової для риб компоненти біля острова була вдвічібільша, ніж в ОМР; її основу (69,5-85,4%) формували молюски. В ОМР знайдено 7 видів-вселенців, біля ост-рова – 2; основу їх щільності і біомаси складав Amphibalanus improvisus.Стан макрофауни обростання літоконтуру, яка належить до біоценозу Mytilus galloprovincialis, можна харак-теризувати як стабільний та задовільний.

Посилання

1. Володкович Ю.Л. Методы изучения морского бентоса. Руководство по методам биологического анализа морской воды и донных отложений. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. С. 150–165.
2. Воробьев В.П. Бентос Азовского моря. Труды АзЧерНИРО. 1949. Вып. 13. 193 с.
3. Грезе И.И. Бокоплавы. Фауна Украины. Высшие ракообразные. Киев : Наукова думка, 1985. Т. 5. 172 с.
4. Зайцев Ю.П. и др. Биология прибрежных вод острова Змеиный. Доповіді НАНУ. 1999. № 8. С. 111–114.
5. Закутский В.П., Виноградов К.А. Макрозообентос. Биология северо-западной части Черного моря. Киев : Наукова думка, 1967. С. 146–157.
6. Киселева М.И. Бентос рыхлых грунтов Черного моря. Киев : Наукова думка, 1981. 168 с.
7. Лосовская Г.В. Экология полихет Черного моря. Киев : Наукова думка, 1977. 91 с.
8. Несис К.Н. Некоторые вопросы пищевой структуры морских биоценозов. Океанология. 1965. Т. 5. Вип. 4. С. 701–704.
9. Чухчин В.Д. Экология брюхоногих моллюсков Черного моря. Киев : Наукова думка, 1984. 174 с.
10. Vinogradov A.K., Bogatova Yu.I., Synegub I.A. Ecology of Marine Ports of the Black and Azov Sea Basin. Springer, 2018. 412 p.
Опубліковано
2021-08-10