СУЧАСНИЙ СТАН ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ І РИБАЛЬСТВА В НИЖНЬОМУ ДНІСТРІ Й У ДНІСТРОВСЬКОМУ ЛИМАНІ

  • С.М. Снігірьов Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
  • Е.Ю. Леончик Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
  • С.Г. Бушуєв Інститут морської біології Національної академії наук України
Ключові слова: іхтіофауна, водні біоресурси, динаміка вилову, запас, Нижній Дністер

Анотація

У статті представлено видовий склад і структурні характеристики іхтіофауни Нижнього Дністра і Дністров- ського лиману. Усього в період із 2006 по 2018 рр. зареєстровано 79 видів риб із 16 рядів, 24 родин, 61 роду. Найбільшим числом видів представлені ряди Cypriniformes і Perciformes – 40,5% і 25,3% відповідно. За кількістю родів і видів домінують родини: Cyprinidae – 22 роди і 29 видів, Gobiidae – 7 родів і 13 видів, Percidae – 5 родів і 5 видів. Інші родини представлені меншою кількістю таксонів. Іхтіофауна р. Дністер і Дністровського лиману представлена чотирма основними фауністичними комплексами. Домінуючим комплексом є понто-каспійський морський, що об’єднує солонуватоводних і морських риб. Основу іхтіофауни Нижнього Дністра, включаючи Дністровський лиман, утворюють прісноводні (55,7% загальної кількості виявлених видів) і солонуватоводні риби (26,6%). Більшість із виявлених видів (77,2%) ведуть донно-пелагічний і донний спосіб життя. За спосо- бом розмноження переважають фітофіли (34,2%) і літофіли (22,8%). За характером живлення провідне місце посідають бентофаги й хижі. Решта груп представлені меншою кількістю видів. Проведено аналіз сучасного стану водних біоресурсів (ВБР). У промислових уловах Нижнього Дністра і Дністровського лиману зареєстро- вано від 16 до 28 видів риб. За даними офіційної статистики показана динаміка вилову основних промислових видів риб і безхребетних Нижнього Дністра: значне збільшення обсягів вилову карася сріблястого, збільшення вилову сазана (коропа) і тарані, зниження чисельності популяцій хижих видів риб. Величина загального вилову водних біоресурсів із 2013 р. по 2017 р. різко зросла з 547,9 до 2344,3 т за рік. Показано віковий і статевий склад, а також розмірно-масова характеристика основних промислових видів. Відзначено скорочення вікового складу популяцій основних промислових видів риб у результаті збільшення інтенсивності промислу. Наведено розрахункові дані коефіцієнтів промислової миттєвої смертності, з використанням яких зроблено оцінювання запасів основних промислових видів. Наведено прогнози допустимого вилову основних промислових видів риб Нижнього Дністра.

Посилання

1. Берг Л. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948–1949.
2. Предварительная оценка прессинга любитель¬ского лова на рыбные запасы Нижнего Днестра / Дн. Булат, Дм. Булат, E. Зубков, С. Филипенко, М. Мустя, Д. Богатый, В. Губанов, Н. Степанок, и И. Тромбиц¬кий. Hydropower impact on river ecosystem functioning : материалы Международной конференции. Тирасполь, 2019. 8–9 октября.
3. Бушуев С., Тромбицкий И., Снигирёв С. Днестр без границ. Результаты проекта «Трансграничное сотруд¬ничество и устойчивое управление в бассейне реки Днестр: Фаза III – Реализация программы действий («Днестр-III»). Киев : ENVSEC, 2013.
4. Замбриборщ Ф. Рыбы низовьев рек и приморских водоемов северо-западной части Черного моря и усло¬вия их существования : автореф. дисс. … докт. биол. наук. Одесса, 1965.
5. Исследования полноводности реки Днестр за последние 136 лет по данным гидрологического поста Бендеры / В. Кольвенко, Ю. Долгов, Л. Ершов, В. Гиренко. Hydropower impact on river ecosystem functioning : материалы Международной конференции. Тирасполь, 2019. 8–9 октября.
6. Мовчан Ю. Риби України (визначник-довідник). Київ : Золоті ворота, 2011.
7. Правдин И. Руководство по изучению рыб (преи¬мущественно пресноводных). Москва : Пищ. пром-сть, 1966.
8. Пряхин Ю., В. Шкицкий. Методы рыбохозяйствен¬ных исследований. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008.
9. Романенко В. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод. Київ : ЛОГОС, 2006.
10. Гидробиологический режим Днестра и его водое¬мов / Л. Сиренко, Н. Евтушенко, Ф. Комаровский и др. Киев : Наукова думка, 1992.
11. Снигирев С. Ихтиофауна бассейна Нижнего Дне¬стра. Известия музейного фонда им. А.А. Браунера ОНУ им. И.И. Мечникова. 2013. № 3. С. 1–32.
12. Снигирев С. Динамика уловов и современное состояние запасов карася серебряного Carassius gibelio (Bloch, 1782) и леща Abramis brama (Linnaeus, 1758) в Днестровском лимане 2004–2014 гг. Гидробиологиче¬ский журнал. 2016. № 52 (3). С. 35–44.
13. Снигирев С. Динамика уловов судака Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) и щуки Esox lucius Linnaeus, 1758 Нижнего Днестра 2007–2016 гг. Transboundary Dniester river basin management: platform for cooperation and current challenges : материалы Международной конференции. Тирасполь, 2017. 26–27 октября.
14. Снигирев С. Динамика и структура уловов сельди черноморско-азовской Alosa immaculata Bennett, 1835 в Днестровском лимане 1994–2016 гг. Рибогоспо¬дарська наука України. 2016. № 4 (38). С. 52–63.
15. Старушенко Л., С. Бушуев. Причерноморские лиманы Одесщины и их рыбохозяйственное использо-вание. Одесса : Астропринт, 2001.
16. Чугунова Н. Руководство по изучению возраста и роста рыб. Москва : Изд-во АН СССР.
17. Шекк П. Особенности формирования ихтиофауны Днестровского и Шаболатского лиманов в условиях их антропогенной трансформации. Биоразнообра¬зие и факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра : материалы Международной конференции. Тирасполь, 2018.
18. Beverton, R., Holt S. Manual of methods for fish stock assessment, Part II. Tables of yield function. FAO Fish. Biol. Tech. Pap. 1966. № 38. Р. 67.
19. Generic harvest control rules for European fisheries / R. Froese, T. Branch, A. Proelβ, M. Quaas, K. Sainsbury, C. Zimmermann.. Fish and Fisheries. 2011. № 12 (3). Р. 340–351.
20. Estimating fisheries reference points from catch and resilience / R. Froese, N. Demirel, G. Coro, K. Kleisner, H. Winker. Fish and Fisheries. 2017. № 18 (3). Р. 506–526.
21. Kottelat M., Freyhof J. Handbook of European freshwater fishes. Berlin, Germany, 2007.
22. Pauly D. On the interrelationships between natural mortality, growth parameters and mean environmental temperature in 175 fish stocks. Int. Explor. Mer. 1980. № 39. Р. 175–192.
23. Hydrology and parasites: what divides the fish community of the Dniester Estuary into three? / S. Snigirov, Iu. Kvach, A. Goncharov, R. Sizo, S. Sylantyev. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 2019. № 217. Р. 120–131.
Опубліковано
2020-08-28