Журнал «Морський екологічний журнал» – рецензований  науковий журнал.

Журнал засновано у квітні 2002 року.

Засновник: Інститут морської біології НАН України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ № 23564-13404Р від 31.08.2018 року.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

ISSN: 1684-1557 (Print).

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі біологічних наук (спеціальності 091 «Біологія», 101 «Екологія») відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3)

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus (Польща).

Програмні цілі: публікація результатів наукових досліджень з фундаментальних і прикладних проблем структури і функціонування морських екосистем, оглядових і дискусійних статей.

Метою журналу «Морський екологічний журнал» є висвітлення  результатів наукових пошуків дослідників у галузі природничих наук.