Авторам

ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ТА КОРОТКОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗАМІТКИ

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

До уваги авторів науково-практичного журналу «Морський екологічий журнал»!

Шановні колеги-науковці, запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому журналі «Морський екологічний журнал» № 1-2 за 2022 рік.

До публікації приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, а також осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі біологічних наук (спеціальності 091 «Біологія», 101 «Екологія») відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3).

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus (Польща).

У Морському екологічному журналі публікуються статті (оглядові, методологічні, експериментальні, дискусійні), короткі повідомлення та замітки за результатами наукових досліджень з фундаментальних і прикладних проблем морської екології.

Всі матеріали проходять внутрішнє анонімне рецензування та перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. Публікація матеріалів є БЕЗКОШТОВНОЮ.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ:

До друку приймаються матеріали, що відповідають профілю журналу та мають наукову і практичну цінність. Автор має право представити тільки один науковий матеріал в один номер, який раніше не публікувався. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в матеріалі інформацію. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення матеріалів.

ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ:

- оглядової та методологічної статті (включно з анотацією, ключовими словами, ілюстраціями, таблицями, графіками, списком використаних джерел) становить не більше 24 сторінок;
- експериментальної та дискусійної статті (включно з анотацією, ключовими словами, ілюстраціями, таблицями, графіками, списком використаних джерел) становить не більше 16 сторінок;
- короткого повідомлення (включно з анотацією, ключовими словами, ілюстраціями, таблицями, графіками, списком використаних джерел) становить не більше 4 сторінок;
- замітки становить не більше 1 сторінки.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

- стаття, коротке повідомлення, замітка подаються українською або англійською мовами;
- оформляється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5).
- поля з кожного краю – 2 см;
- абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);
- текст вирівнюється по ширині.

Література складається з двох блоків (незалежно від мови):

Список використаних джерел. Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до національного стандарту бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015. При наявності вказується DOI.

Приклад:
   1. Демченко, В.О., Смірнов А.І. Зміни іхтіорізноманіття лиманів Сасик, Тилігульський, Молочний та Утлюцький. Біологія та валеологія. 2009. № 11. С. 16–23.

References. Це ті ж самі джерела, але англійською мовою, оформлені відповідно до міжнародного стандарту бібліографічного опису APA. Назви україно- та російськомовних джерел подаються транслітерацією*, а в дужках – наводиться переклад.

Приклад:
    1. Demchenko, V.O., Smirnov, A.I. (2009) Zminy ikhtioriznomanittia lymaniv Sasyk, Tylihulskyi, Molochnyi ta Utliutskyi [Changes in ichthyodiversity of Sasyk, Tiligul, Molochny and Utlyutsky estuaries]. Biolohiia ta valeolohiia, no. 11, pp. 16–23.

*Сайти транслітерації: українська; російська.

Формули та рівняння

Формули та рівняння подають посередині сторінки симетрично тексту окремим рядком безпосередньо після тексту, у якому їх згадано.

Пояснення познак, які входять до формули чи рівняння, треба подавати безпосередньо під формулою або рівнянням у тій послідовності, у якій їх наведено у формулі або рівнянні.

Пояснення познак треба подавати без абзацного відступу з нового рядка, починаючи зі слова «де» без двокрапки з обов’язковим записом у поясненні познаки одиниці виміру відповідної величини.

У формулах і/чи рівняннях верхні та нижні індекси, а також показники ступеню, в усьому тексті рукопису мають бути однакового розміру, але меншими за букву чи символ, якого вони стосуються.

Числові значення величин

Числові значення величин з допусками необхідно наводити так:
(65 ± 3) %; 80 мм ± 2 мм; (80 ± 2) мм.

Діапазон чисел фізичних величин наводять, використовуючи прикметники «від» і «до»:
від 1 мм до 5 мм (а не від 1 до 5 мм).

Якщо треба зазначити два чи три виміри, їх подають так:
80 мм х 25 мм х 50 мм, а не 80 х 25 х 50 мм.

Посилання на джерело інформації

Внутрішньотекстове посилання обов`язково має складатися з двох елементів: автора (редактора/укладача/назви цитованого джерела, якщо автор відсутній) та року видання. Сторінковий інтервал (номери сторінок, з яких наводиться цитата) дозволяється не вказувати, якщо ви не наводите цитату, а висловлюєте якусь ідею чи посилаєтесь на роботу в цілому, тобто використовуєте парафраз.

Парафраз. Не береться в лапки. Прізвище(а) автора(ів) може з'явитися:

1) якщо в реченні зазначається прізвище автора, тоді після прізвища у круглих дужках необхідно вказати рік видання;

2) якщо в реченні наводиться цитата без зазначення авторства, тоді у круглих дужках необхідно вказати прізвище автора та рік видання без розділових знаків.

Наприклад:

За Тимошиком (2004) у редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування.

У редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування (Тимошик 2004).

Цитата всередині рядка (розміром до п`яти рядків тексту). Береться в лапки. Прізвище(-а) автора(-ів) може з'явитися:

1) якщо в реченні зазначається прізвище автора, тоді після прізвища у круглих дужках необхідно вказати дату публікації та сторінковий інтервал;

2) якщо в реченні наводиться цитата без зазначення авторства, тоді у круглих дужках необхідно вказати прізвище автора, дату публікації та сторінковий інтервал.

Наприклад:

Here we empirically demonstrate that workers’ and regulatory agents’ understandings of discrimination and legality emerge not only in the shadow of the law but also, as Albiston (2005, 99) suggests, in the “shadow of organizations.”

Романтична поезія характеризується "спонтанним переливом сильних почуттів" (Вордсворт 2006, с. 263).

Посилання на роботу кількох авторів (редакторів/укладачів)

Внутрішньотекстове посилання на роботу кількох авторів залежить від їх кількості:

  • 2-3 автора.

У внутрішньотекстовому посиланні необхідно перерахувати прізвища усіх авторів (через кому). Перед останнім автором пишеться слово «та» або «и», або «and» в залежності від мови оригіналу використаного джерела.

  • 4 автора і більше.

У внутрішньотекстовому посиланні необхідно вказати прізвище першого автора та слово «та ін.» або «и др.», або «et al.» в залежності від мови оригіналу використаного джерела.

Упорядкування списку використаних джерел

Список використаних джерел розміщується в кінці роботи.

Кожен бібліографічний опис джерела починається з нового рядка з вирівнюванням по ширині.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

Стаття повинна мати такі структурні елементи:
- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
- назва статті;
- прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи;
- анотація та ключові слова українською (англійською) мовою (не менше 1800 знаків включно з ключовими словами);
- основна частина:
         - вступ, який повинен містити:
                 - постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
              - аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
                 - виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
                 - формулювання цілей (постановка завдання);
         - основний текст;
         - висновки;
- список використаних джерел;
- references;
- прізвище та ініціали автора (-ів), назва статті, анотація та ключові слова англійською (українською) мовою (обсяг анотації не менше 1800 знаків включно з ключовими словами).

СТРУКТУРА КОРОТКОГО ПОВІДОМЛЕННЯ:

Коротке повідомлення повинно містити структурні елементи:
- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
- назва статті;
- прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи;
- анотація та ключові слова українською (англійською) мовою (обсягом до 300 знаків включно з ключовими словами);
- основна частина:
          - вступ;
          - методи досліджень;
          - основний текст;
          - висновки;
- список використаних джерел;
- references;
- прізвище та ініціали автора (-ів), назва статті, анотація та ключові слова англійською (українською) мовою (обсягом до 300 знаків включно з ключовими словами).

СТРУКТУРА ЗАМІТКИ:

Замітка повинна мати такі структурні елементи:
- назва (українською та англійською мовами);
- прізвище та ініціали автора (-ів) (українською та англійською мовами), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи;
- основний текст;
- список використаних джерел;
- references.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ТА КОРОТКОГО ПОВІДОМЛЕННЯ:

УДК 597.2/.5

РІЗНОМАНІТТЯ РИБ УТЛЮЦЬКОГО ЛИМАНУ

Демченко В.О. – д.б.н., с.н.с.
ДУ «Інститут морської біології Національної академії наук України»
Демченко Н.А. – к.б.н., інж.
Міжвідомча лабораторія моніторингу екосистем Азовського басейну
Інституту морської біології Національної академії наук України
та Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Утлюцький лиман є одним з найбільших лиманів Азовського моря, який розташований в північно-західній його частині. В статті представлена характеристика іхтіоценозу Утлюцького лиману...

Ключові слова: Утлюцький лиман, риби, чисельність, солоність.

Вступ.

Матеріал та методи.

Результати та обговорення. Тісний зв’язок Утлюцького лиману з морем та значні глибини сприяли формуванню гідрологічного та гідробіологічного режимів, що є близькими до режиму моря. Разом з тим в певні проміжки часу лиман мав різні показники солоності вод, що суттєво впливало на різноманіття фауни і риб зокрема. Коливання солоності в акваторіях Азовського моря досить добре вивчені та мають чітку залежність від стоку річок (Гаргопа 1998).

Висновки.

Список використаних джерел

1. Демченко, В.О., Смірнов А.І. Зміни іхтіорізноманіття лиманів Сасик, Тилігульський, Молочний та Утлюцький. Біологія та валеологія. 2009. № 11. С. 16–23.

References

1. Demchenko, V.O., Smirnov, A.I. (2009) Zminy ikhtioriznomanittia lymaniv Sasyk, Tylihulskyi, Molochnyi ta Utliutskyi [Changes in ichthyodiversity of Sasyk, Tiligul, Molochny and Utlyutsky estuaries]. Biolohiia ta valeolohiia, no. 11, pp. 16–23.

FISH DIVERSITY OF THE UTLYTSKY ESTUARY

Demchenko V.O., D.Sc., Senior Researcher Institute of Marine Biology of the National Academy of Sciences of Ukraine

Demchenko N.A., PhD, engineer The Interdepartmental Laboratory of Ecosystem Monitoring of the Azov Sea Basin  at the Institute of Marine Biology of the National Academy of Sciences of Ukraine and Melitopol State Pedagogical University named after B. Khmelnitsky

Article deals with characteristic of the Utlytsky estuary’s ichthyocenosis. Utlytsky estuary is one of the biggest estuaries of the Sea of Azov, which located in the north-west part of the sea. In modern conditions 48 species of fish from 22 families was observed...

Key words: Utlytsky estuary, fish, numbers, salinity.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗАМІТКИ:

УДК 597.2/.5

РІЗНОМАНІТТЯ РИБ УТЛЮЦЬКОГО ЛИМАНУ

Демченко В.О. – д.б.н., с.н.с.
ДУ «Інститут морської біології Національної академії наук України»
Демченко Н.А. – к.б.н., інж.
Міжвідомча лабораторія моніторингу екосистем Азовського басейну Інституту морської біології Національної академії наук України та Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

FISH DIVERSITY OF THE UTLYTSKY ESTUARY

Demchenko V.O., D.Sc., Senior Researcher
Institute of Marine Biology of the National Academy of Sciences of Ukraine
Demchenko N.A., PhD, engineer
The Interdepartmental Laboratory of Ecosystem Monitoring of the Azov Sea Basin at the Institute of Marine Biology of the National Academy of Sciences of Ukraine and Melitopol State Pedagogical University named after B. Khmelnitsky

Тісний зв’язок Утлюцького лиману з морем та значні глибини сприяли формуванню гідрологічного та гідробіологічного режимів, що є близькими до режиму моря. Разом з тим в певні проміжки часу лиман мав різні показники солоності вод, що суттєво впливало на різноманіття фауни і риб зокрема.

Список використаних джерел

1. Демченко В.О., Смірнов А.І. Зміни іхтіорізноманіття лиманів Сасик, Тилігульський, Молочний та Утлюцький. Біологія та валеологія. 2009. № 11. С. 16–23.

References

1. Demchenko, V.O., Smirnov, A.I. (2009). Zminy ikhtioriznomanittia lymaniv Sasyk, Tylihulskyi, Molochnyi ta Utliutskyi [Changes in ichthyodiversity of Sasyk, Tiligul, Molochny and Utlyutsky estuaries]. Biolohiia ta valeolohiia, no. 11, pp. 16–23.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для публікації статті у фаховому науковому виданні необхідно до 31 жовтня 2022 року включно надіслати на електронну адресу редакції info@mej.od.ua наступні матеріали:

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_стаття, Шевченко_коротке повідомлення, Шавченко_замітка

АВТОРСЬКИЙ ПРИМІРНИК ЖУРНАЛУ:

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
Друковані примірники будуть відправлені всім авторам за вказаними адресами після виходу номеру.

АДРЕСА ТА КОНТАКТНІ ДАНІ:
Редакція журналу «Морський екологічний журнал»
Адреса:
вул. Пушкінська 37, Одеса, Україна, 65011
Телефон: +38 (093) 231 14 76
Час роботи: Пн-Пт 08.00-17.00
Електронна пошта: info@mej.od.ua
Офіційний сайт: http://mej.od.ua/