СТРУКТУРА УГРУПОВАННЯ ФІТО- ТА ЗООПЛАНКТОНУ ШЕЛЬФОВИХ ВОД ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ... ЧОРНОГО МОРЯ ВЛІТКУ 2019 РОКУ

  • М.О. Грандова Український науковий центр екології моря
  • М.В. Набокін Український науковий центр екології моря
  • В.Г. Дядичко ДУ «Інститут морської біології Національної академії наук України»
Ключові слова: фітопланктон, зоопланктон, північно-західний шельф Чорного моря, транзитні води, шельфові морські води, якість морського середовища

Анотація

У статті наведені результати досліджень фіто- та зоопланктону північно-західного шельфу Чорного моря влітку2019 року. У складі фітопланктону виявлено 117 таксонів з 13 класів, домінували Bacillariophyceae та Dinophyceae.Середня чисельність становила 123 тис.кл.·л-1, середня біомаса 713 мг·м-3. За біомасою домінували Pseudosoleniacalcar-avis (Schultze) B.G. Sundström, 1986 та Tripos muelleri Bory de Saint-Vincent, 1826. Просторовий розподіл кон-центрації хлорофілу-α в основному збігається з розподілом біомаси фітопланктону. Зоопланктон був представлений30 таксонами, основу розмаїття становили Copepoda та Cladocera. Середня чисельність становила 10816 екз.·м-3,середня біомаса 607 мг·м-3. На всіх станціях домінували роди Acartia, Oithona, Centropages, Penilia avirostris і різнівиди родини Podonidae. В районах транзитних вод внесок прісноводних видів фітопланктону у біомасу не переви-щував 2%, основу біомаси створювали морські види. Незважаючи на це, в районі ShW_UA_1 була присутня значнанегативна кореляція між біомасою та солоністю (r=-0,87). У шельфових водах морської зони внесок прісноводнихвидів у загальну біомасу не перевищував 0,1%, кореляція між солоністю та біомасою була відсутня (r=0,26). На біль-шості станцій шельфу солонуватоводні і прісноводні таксони зоопланктону були відсутніми. Значущої кореляціїміж солоністю і біомасою зоопланктону виявлено не було. З наближенням до естуаріїв зі збільшенням чисельностізменшується біомаса зоопланктону. Спостерігається висока негативна кореляція між співвідношенням чисельностізоопланктону до його біомаси та відстанню до найближчого естуарію (r = - 0,90), для фітопланктону ця кореляціястановить r= - 0,534. Для більшості шельфових станцій та горизонтів якість води за показниками фітопланктонуможна оцінити як ДЕС, за показниками зоопланктону як неДЕС.

Посилання

1. Alexandrov B.G. General remarks on the method of quantitative accounting of zooplankton and the use of an integrated assessment of the state of zooplankton to determine the quality of the marine environment (calculation methodology, quality assessment scales) // Workshop on the NPMS and JOSS Biological Monitoring Methods. 2016. Electronic resource. URL : http://emblasproject.org/gallery/npms-joss-biology-training.
2. Александров Б.Г., Берлинский Н.А. Использование Noctiluca miliaris Sur. для биоокеанографической индикации процесса эвтрофикации на примере северозападной части Черного моря : II Всесоюз. съезд океанологов, 16-17 декабря 1982. Ялта, 1982.
3. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060.
4. EEA: Indicator Specification. Chlorophyll in transitional, coastal and marine waters. Indicator codes: CSI 023. URL : https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/chlorophyll-in-transitional-coastal-and-3.
5. Fabricius K.E. Effects of terrestrial runoff on the ecology of corals and coral reefs: review and synthesis. Mar. Pollut. Bull. 2005. Vol. 50. P. 125–146. doi: 10.1016/j.marpolbul.2004.11.028.
6. Fredston H.A., Brown C.J., Albert S., Klein C.J., Mangubhai S., Nelson J.L., Teneva L., Wenger A., Gaines S.D., Halpern B.S. Where Does River Runoff Matter for Coastal Marine Conservation?Frontiers in Marine Science. 2016. Vol. 3 P. 273–290. URL : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2016.00273/full.
7. Halpern B.S., Ebert C.M., Kappel C.V., Madin E.M.P., Micheli F., Perry M. et al. Global priority areas for incorporating land-sea connections in marine conservation. Conserv. Lett. 2009. Vol. 2. P. 189–196. doi: 10.1111/j.1755-263X.2009.00060.x.
8. Lapointe B.E., Barile P.J., Yentsch C.S., Littler M.M., Littler D.S., Kakuk B. The relative importance of nutrient enrichment and herbivory on macroalgal communities near Norman’s Pond Cay, Exumas Cays, Bahamas: a “natural” enrichment experiment. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 2004. Vol. 298. P. 275–301. doi: 10.1016/S0022-0981(03)00363-0.
9. Marine Strategy Framework Directive. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0056.
10. Maughan M., Brodie J. Reef exposure to riverborne contaminants: a spatial model. Mar. Freshw. Res. 2009. Vol. 60. P. 1132. doi: 10.1071/MF08328.
11. National Pilot Monitoring Studies and Joint Open Sea Surveys in Georgia, Russian Federation and Ukraine, 2016. URL : http://emblasproject.org/wp-content/uploads/2018/08/EMBLAS-II_NPMS_JOSS_2016_ScReport_Final3.pdf.
12. National Pilot Monitoring Studies and Joint Open Sea Surveys in Georgia, Russian Federation and Ukraine, 2017. URL : http://emblasproject.org/wp-content/uploads/2019/07/EMBLAS-II_NPMS_JOSS_2017_ScReport_FinDraft2.pdf.
13. Perbiche-Neves G., Fileto C., Laço-Portinho J., Troguer A., Serafim-Júnior M. Relations among planktonic rotifers, cyclopoid copepods, and water quality in two Brazilian reservoirs. Latin American Journal of Aquatic Research. 2013. Vol. 41(1). P. 138–149.
14. Smith V.H., Tilman G.D., Nekola J.C. Eutrophication: impacts of excess nutrient inputs on freshwater, marine, and terrestrial ecosystems. Environ. Pollut. 1999. Vol. 100. P. 179–196. doi: 10.1016/S0269-7491(99)00091-3.
15. Warwick R.A. New Method for Detecting Pollution Effects on Marine Macrobenthic Community. Marine Biology. 1986. Vol. 92. P. 557–562.
16. Богатова Ю.И., Бронфман А.М., Виноградова Л.А., Воробьева Л.В. и др. Современное состояние и тенденции изменения экосистемы. Практическая экология морских регионов. Черное море. Киев : Наукова думка, 1990. С. 192–200.
17. Большаков В.С. Трансформация речных вод в Черном море. Киев : Наукова думка, 1970. 328 с.
18. Базова оцінка та визначення доброго екологічного стану (ДЕС) біоценозів і біорізноманіття Чорного моря в межах виключної морської економічної зони України: звіт про НДР / УкрНЦЕМ Міністерство екології та природних ресурсів України; керівн. С.П. Ковалишина; виконав: М.О. Грандова [та ін.] – № ДР 0118U006642. Одеса, 2018. 138 с.
19. Иванов А.И. Фитопланктон устьевых областей рек северозападного Причерноморья. Киев : Наукова думка, 1982. 210 с.
20. Руководство по методам биологического анализа морской воды и донных отложений / под редакцией А.В. Цыбань. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. 190 c.
21. Теренько Г.В., Грандова М.А., Ковалишина СП., Барган Е.Ф., Дудник Д.С. Cостояние планктона Филлофорного поля Зернова в мае-июне 2012 г.: міжнар. наук.-практ. конф., 01–02 листопада 2012 р. Одесса, 2012.
Опубліковано
2021-08-10