ТРИГЛА ЖОВТА CHELIDONICHTHYS LUCERNUS (LINNAEUS, 1758) І КАМ’ЯНИЙ ОКУНЬ ЗЕБРА SERRANUS SCRIBA (LINNAEUS, 1758) У РАЙОНІ О. ТЕНДРА ТА КІНБУРНСЬКОГО П-ОВА

  • П.В. Ткаченко Чорноморський біосферний заповідник Національної академії наук України
Ключові слова: тригла жовта, кам’яний окунь зебра, Тендрівська затока, Ягорлицька затока, Чорне море, рідкісний

Анотація

У статті описується перша реєстрація кам’яного окуня зебри Serranus scriba (Linnaeus, 1758) у досліджува- ному районі у 2019 році. Представлено ретроспективний аналіз даних про знахідки тригли жовтої Chelidonichthys lucernus (Linnaeus, 1758) у районі о. Тендра та Кінбурнського п-ова, під яким маються на увазі Тендрівська, Ягорлицька затоки й суміжна з ними акваторія Чорного моря, а також у деяких випадках і сусідні райони (Чорне море на південний захід від о. Березань, біля о. Джарилгач і Джарилгацька затока). Обидва об’єкти досліджень занесено до Червоної книги України, є доволі рідкісними в українському секторі Чорного моря. Уся інформація по видах риб отримувалася за допомогою додаткових методів збирання даних – опитування рибалок, місцевих жителів, рибінспекторів, єгерів Чорноморського біосферного заповідника НАН України. Проаналізовано інфор- мацію по обох видах із різних джерел, що надходила впродовж 1989–2019 років. Крім того, оброблено дані за 1982–1988 роки. Подано сучасний аналіз зустрічей Ch. lucernus у вказаному районі. Описано динаміку кількості зустрічей тригли жовтої по роках і по сезонах року за цей період часу. Показано розмірний склад Ch. lucernus у районі о. Тендра та Кінбурнського п-ова в 1992–2017 рр. і поширення виду в регіоні. Установлено, що цей вид трапляється на всіх водоймах, окрім східної частини Тендрівської затоки, а найбільше його зустрічей відбувалося в Ягорлицькій затоці й західній частині Тендрівської затоки. Стверджується, що факти знахідок тригли жовтої з 2006 по 2017 роки свідчать про те, що цей вид зустріча- ється останні 12 років майже щорічно. З 2010 по 2017 роки випадки їх зустрічей помітно почастішали загалом і великих статевозрілих особин зокрема, що може свідчити про позитивні тенденції в стані популяції цього виду. Констатується, що Ch. lucernus і S. scriba, незважаючи на те що вони внесені до Червоної книги України та їх промисел заборонено, вимагають додаткових заходів охорони, а також детального дослідження сучасного стану популяції.

Посилання

1. Болтачев А.Р., Е.П. Карпова. Ихтиофауна прибреж¬ной зоны Севастополя (Черное море). Морський еколо¬гічний журнал. 2012. № 2 (11). С. 10–27.
2. Борисенко А.М. Количественный учет донной фауны Тендровского залива : автореф. дисc. … канд. биол. наук. Харьков, 1946.
3. Виноградов К.О. Іхтіофауна північно-західної частини Чорного моря. Київ : Вид-во Академії наук УРСР, 1960.
4. Гетьман Т.П. «Червонокнижні» види риб Чор¬номорського узбережжя Криму. Тваринний світ : матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Серія «Conservation Biology in Ukraine». Київ, 2018. С. 192–195.
5. Зайцев Ю.П. Риби (Pisces) українських вод Чорного моря. Чорноморські береги України. Київ : Академ¬періодика, 2008. С. 214–236.
6. Замбриборщ Ф.С. Рыбы низовьев рек и приморских водоемов северо-западной части Черного моря и усло¬вия их существования : автореф. дисc. … докт. биол. наук. Одесса, 1965.
7. Мовчан Ю.В. Риби України. Київ : Золоті ворота, 2011.
8. Пинчук В.И. Об отличиях в видовом составе ихти¬офауны абиссальной и мелководной частей Тендров¬ского залива. Деп. в ВИНИТИ № 204-В 87. Киев, 1987.
9. Пинчук В.И., Ткаченко П.В. Рыбы морских аква¬торий. Позвоночные животные Черноморского био- сферного заповедника (аннотированные списки видов). Вестник зоологии. 1996. № 1. С. 5–14.
10. Северо-западная часть Черного моря: структура и климатическая изменчивость океанологических полей / Ю.И. Попов, А.С. Матыгин, Г.Ю. Коломей¬ченко, В.В. Заморов, С.Ю. Черникова, С. Петров, Ю.В. Караванский, Е.Ю. Леончик, В.Д. Каштаков. Одесса : ФОП Попова Н.М, 2016.
11. Пупков В.А. Зообентос Ягорлыцкого и Тендров¬ского заливов и его роль в питании водоплавающих птиц Черноморского заповедника : отчет по теме. Голая Пристань, 1975.
12. Расс Т.С. Ихтиофауна Черного моря и некоторые этапы ее истории. Ихтиофауна черноморских бухт в условиях антропогенного воздействия, 6-16. Киев : Наукова думка, 1993.
13. Световидов А.Н. Рыбы Черного моря. Москва- Ленинград : Наука, 1964.
14. Снигирев С.М., Заморов В.В., Куракин А.П. Рыбы прибрежных вод острова Змеиный (Черное море). Часть I: справочник по систематике, биологии и эколо¬гии рыб северо-западной части Черного моря. Одесса : Одесский национальный университет имени И. И. Меч¬никова, 2016.
15. Ткаченко П.В. Методология ихтиологического мониторинга в Черноморском биосферном заповед-нике. Метода. Серия «Фальцфейновские чтения – 99». Херсон : Айлант, 1999. С. 163–167.
16. Ткаченко П.В. Динамика состояния популяций ред¬ких видов рыб Тендровского и Ягорлыцкого заливов и смежных акваторий Черного моря с 2006 по 2011 годы. Природничий альманах. 2012а. № 18. С. 194–198.
17. Ткаченко П.В. Рыбы Тендровского, Ягорлыцкого заливов и прилегающей акватории Черного моря. При¬родничий альманах. 2012б. № 18. С. 181–193.
18. Ткаченко П.В. Іхтіофауна Тендрівської, Ягорлиць¬кої заток та прилеглої акваторії Чорного моря. Біоло¬гічні системи. 2018а. № 10 (1). С. 47–66.
19. Ткаченко П.В. Відомості про знахідки видів риб, занесених до Червоної книги України в районі Чор-номорського біосферного заповідника НАН України (Тендрівська, Ягорлицька затоки та прилегла до них акваторія Чорного моря) у 2009–2017 рр. Тваринний світ : матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Київ : Вид-во ТОВ «Друк Арт», 2018б. С. 329–331.
20. Щербак М.М. Червона книга України. Тваринний світ. Київ : Глобалконсалтінг, 1994.
21. Акімов І.А. Червона книга України. Тваринний світ. Київ : Глобалконсалтінг, 2009.
22. Global Information System on Fishes Base. 2019. URL: http://www.fishbase.оrg.
23. IUCN, 2019. Red List of Threatened Species. Version 2019-1. URL: http://www.iucnredlist.org.
Опубліковано
2020-08-28