ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ БИЧКА СІРМАНА PONTICOLA SYRMAN (NORDMANN, 1840) З БІЛОСАРАЙСЬКОЇ ЗАТОКИ АЗОВСЬКОГО МОРЯ

  • М.Ю. Ткаченко Інститут морської біології Національної академії наук України
Ключові слова: бичок сірман, Ponticola syrman, лінійний ріст, розмірно-масова структура, морфологічна мінливість, живлення, Азовське море, Білосарайська затока

Анотація

Бичок сірман Ponticola syrman (Nordmann, 1840) є одним із цінних об’єктів іхтіофауни Азовського моря, має вагоме значення в промисловому та любительському рибальстві. У статті представлено особливості біології цього виду в Білосарайській затоці Азовського моря. Самці більші за самиць до 9,1% за розмірами та масою – до 23,9%. Співвідношення за статтю коливається в межах 1:1 упродовж усього періоду досліджень. Віковий склад представлений групами 1+ і 2+. Показники лінійного росту виду мають досить рівні показники як у самців, так і в самиць. Статевий диморфізм виражений слабко, але в розрізі вікової мінливості самці другого року життя достовірно відрізняються від самиць 1+ і 2+ і самців 1+. Більшість достовірно відмінних ознак виміряні на голові. Таксономічний склад об’єктів живлення представлений 14 таксонами. За чисельністю, біомасою та частотою трапляння в живленні виду домінують Rhithropanopeus harrisi, Amphibalanus improvisus, Abra segmentum і риби. За середнім значенням енергетичного еквівалента домінують риби, а за сумарним – ракоподібні. Аналіз подібно- сті спектрів живлення бичка сірмана з найбільш масовими видами родини Gobiidae показав найбільшу схожість із бичками пісочником (Neogobius fluviatilis) і кругляком (Neogobius melanostomus).

Посилання

1. Pinkas L., Oliphant M.S., Iverson I.L.K. Food habits of albacore, blue n tuna and bonito in California waters. Calif. Dept. Fish. Game. Fish. Bull. 1971. Р. 152–105.
2. Tkachenko M.Yu. Comparative analysis of the mass Gobiidae species nutrition spectrum from the Bilosarayska Bay of the Azov Sea. Achievements in studies of marginal effect in water ecosystems and their practical significance : International scientific conference. Odessa, 2019. June 13–14.
3. Александров Б.Г. Калорийность беспозвоночных Черного моря. II. Макрозообентос. Экология моря. 2001. № 56. С. 71–6.
4. Анистратенко В.В., Халиман И.А., Анистратенко Ю.О. Моллюски Азовского моря. Київ : Наукова думка, 2011.
5. Дирипаско О.А., Изергин Л.В., Демьяненко К.В. Рыбы Азовского моря. Бердянск : ООО «Интер-М», 2011.
6. Заброда Т.А., Дирипаско О.А. Оценка половых раз¬личий в морфометрических признаках бычка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) Азовского моря. Вісник Запорізького національного університету. 2009. № 2. С. 41–47.
7. Заморов В.В., Чернікова С.Ю. Аналіз спектру жив¬лення бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas) у прибережній акваторії Одеської затоки (Чорне море). Вісник Одеського національного університету. Серія «Біологія». 2011. № 18 (25). С. 38–44.
8. Лус В.Я. Питание бычков (сем. Gobiidae) Азов¬ского моря. Труды Института океанологии АНСССР. Москва, 1963. Т. 12. С. 105–125.
9. Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб как биологическая основа рациональной эксплуатации и воспроизводства рыбных ресурсов. Москва : Пище¬вая промышленность, 1974.
10. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1966.
11. Сметанин М.М. Статистические методы в экологии рыб. Борок : Рыбинский дом печати, 2003.
12. Смирнов А.И. Фауна Украины. Рыбы. Киев : Нау¬кова думка, 1986. Т. 8.
13. Ткаченко М.Ю. Структура улову бичкової драги під час літньо-осіннього промислу в Азовському морі. Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіо¬логії : матеріали IX Міжнародної іхтіологічної науко¬во-практичної конференції. Київ, 2017. С. 19–21.
14. Численко Л.Л. Номограммы для определения веса водных организмов по размерам и форме тела (мор¬ской мезобентос и планктон). Ленинград : Наука, 1968.
15. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. Москва : АН СССР, 1959.
16. Шорыгин А.А. Питание и пищевые взаимоотноше¬ния рыб Каспийского моря (осетровых, карповых, быч¬ковых, окуневых и хищных сельдей). Москва : Пище¬промиздат, 1952.
Опубліковано
2020-08-28