ПРОДУКЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЕЛЕНЬ ДВОСТУЛКОВОГО МОЛЮСКА ANADARA KAGOSHIMENSIS (BIVALVIA, ARCIDAE) ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ЧОРНОГО МОРЯ

  • Н.Л. Финогенова Інститут морської біології Національної академії наук України
Ключові слова: двостулковий молюск Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906), продукційні характеристики, P/B коефіцієнт, Чорне море, Одеський регіон

Анотація

Для поселень двостулкового молюска Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) Одеського регіону Чорногоморя визначено характеристики річної продукції, засновані на різних показниках маси молюска (загальній, сту-лок, сирих і сухих тканин), і P/B коефіцієнт. Виявлено частку річної продукції карбонату кальцію від загальноїрічної продукції A. kagoshimensis.Річна продукція молюска розраховувалася за одноразовими вибірками як сума продукції окремих віковихгруп.Вікові групи молюсків виділено на основі визначення індивідуального віку по кільцях зростання на зовніш-ній поверхні раковини. Ретроспективні і спостережувані значення маси молюсків визначали за алометричнимрівнянням, використовуючи значення середньої довжини молюсків розглянутого й попереднього вікового класу. З метою оцінювання мінливості продукційних показників для молюсків з різних районів використовували дис-персійний, кореляційний і регресійний аналіз.Аналіз співвідношень продукційних характеристик двостулкового молюска A. Kagoshimensis, уперше отри-маних нами для його поселень у Чорному морі за різними характеристиками маси (загальною, сирих і сухихтканин, стулок) з іншими популяційними характеристиками (чисельністю, біомасою, середньою довжиноюмолюска, середньою масою молюска, коефіцієнтом смертності), виявив статистично достовірну залежність длявсіх видів продукції від його біомаси.Статистично значущою є кореляція Р/В коефіцієнта з коефіцієнтом смертності Z.Отримані нами продукційні характеристики можуть бути використані для порівняльного аналізу популяційA. kagoshimensis у різних біотопах Чорного моря й моніторингу якості середовища.

Посилання

1. Алимов А.Ф., Макарова Г.Е., Максимович Н.В. Методы расчета продукции. Методы изучения двустворчатых моллюсков. Ленинград : Наука, 1990. С. 179–195.
2. Анистратенко В.В., Халиман И.А. Двустворча¬тый моллюск Anadara inaequivalvis (Bivalvia, Arcidae) в северной части Азовского моря: завершение колони¬зации Азово-Черноморского бассейна. Вестник зооло¬гии. 2006. № 40(6). С. 505–511.
3. Бородина А.В., Нехорошев М.В., Солдатов А.А. Особенности состава каротиноидов тканей двустворча¬того моллюска Anadara inaequivalvis Brugiere. Доповіді НАН України. 2009. № 5. С. 186–190.
4. Золотарев В.Н. Склерохронология морских дву¬створчатых моллюсков. Киев : Наукова думка, 1989.
5. Киселева М.И. Сравнительная характеристика дон¬ных сообществ у побережья Кавказа. Многолетние изменения бентоса Черного моря / отв. ред. В.Е. Заика. Киев : Наукова думка, 1992. С. 84–99.
6. Современное состояние макрозообентоса Азов¬ского моря / М.В. Набоженко, И.В. Шохин, С.В. Сар-вилина, Е.П. Коваленко. Вестник Южного научного центра РАН. 2006. № 2 (2). С. 83–92.
7. Ревков Н.К. Особенности колонизации Черного моря недавним вселенцем – двустворчатым мол-люском. Anadara kagoshimensis (Bivalvia: Arcidae). Морской биологический журнал. 2016. № 1 (2). С. 3–17.
8. Скарлато О.А. Двустворчатые моллюски умерен¬ных широт западной части Тихого океана. Ленинград : Наука, 1981.
9. Стадниченко С.В. Продукционные свойства черно¬морского двустворчатого моллюска Spisula subtruncata (Costa, 1778). Экологическая безопасность прибреж¬ной и шельфовых зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2007. № 15. С. 443–450.
10. Финогенова Н.Л. Возрастные элементы рако¬вины двустворчатого моллюска Anadara inaequivalvis. Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений : материалы Второй междуна¬родной научной конференции. Херсон, 2008. С. 26–29.
11. Финогенова Н.Л. Популяционные характеристики Anadara inaequivalvis (Bivalvia, Arcidae) Одесского региона Черного моря. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовых зон и комплексное использо¬вание ресурсов шельфа. 2011. № 20. С. 392–399.
12. Шурова Н.М. Роль популяционных исследований в современной гидробиологии. Современные про-блемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений : материалы Второй международной научной конференции. Херсон, 2008. С. 26–29.
13. Bosence D.W. Biogenic carbonate production in Florida Bay. Bull. mar. Sci. 1989. № 44. Р. 419–433.
14. Crisp D.J. Energy flow measurements. Methods for the study of marine benthos. Blackwell : Oxford, 1984. С. 284–372.
15. Hayam I., Matsukuma А. Variation of bivariate characters from the standpoint of allometry. Paleontology. 1970. № 13 (4). С. 588–605.
Опубліковано
2020-08-28