ПОРІВНЯННЯ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УГРУПОВАНЬ ФІТОПЛАНКТОНУ УКРАЇНСЬКОГО ШЕЛЬФУ Й ВІДКРИТИХ ВОД ЧОРНОГО МОРЯ НАВЕСНІ 2016 РОКУ

  • А.Б. Зотов Інститут морської біології Національної академії наук України
  • М.О. Грандова Український науковий центр екології моря
  • О.В. Зотова Український науковий центр екології моря
  • Г.В. Теренько Український науковий центр екології моря
Ключові слова: угруповання фітопланктону, структурна організація, просторовий розподіл, Чорне море, від- криті води України, шельфові води України

Анотація

У статті представлено результати досліджень угруповань фітопланктону, що проведені в травні-червні 2016 року в рамках проекту EMBLAS у ході міжнародних наукових рейсів NPMS-UA (води українського шельфу Чорного моря (Shelf-UA)) і JOSS-UA (відкриті національні води Чорного моря (OW-UA)). Результати досліджень дали змогу порівняти структуру та розподіл угруповань фітопланктону в шельфових і відкритих водах України. Установлено видове різноманіття, таксономічну структуру, загальні тенденції просторового розподілу чисельно- сті й біомаси фітопланктону. Досліджено вертикальний розподіл угруповань фітопланктону для основних гідро- фізичних шарів. Виявлено масові види одноклітинних водоростей, а також потенційно токсичні види фітопланк- тону. Зроблено перші спроби оцінювання екологічної якості вод в акваторіях, що досліджувалися. Високе видове різноманіття, виявлене на шельфових станціях (224 види), зменшувалося у відкритих водах (138 видів). Загаль- ною тенденцією просторового розподілу біомаси фітопланктону є зменшення її середніх значень від українського шельфу до відкритих вод. Середня біомаса на шельфі становила 418,10 мг·м-3, у відкритих водах – 274,23 мг·м-3. Високий внесок представників Bacillariophyceae в середню чисельність фітопланктону на шельфових станціях (85%) у відкритих водах зменшувався до 50%. Відносний внесок представників Prymnesiophyceae в загальну чисельність, навпаки, збільшувався з 4% (Shelf-UA) до 44% (OW-UA). З 10 масових видів, зареєстрованих в аква- торії, що досліджувалася, лише Pseudo-nitzschia delicatissima досягав рівня цвітіння (до 3,39 106 кл∙л-1 для стан- цій Shelf-UA та 2,39 106 кл∙л-1 для станцій OW-UA). На території дослідження виявлено 14 потенційно токсичних видів. Найвищою середньою чисельністю (302,46 103 кл∙л-1) і біомасою (143,09 мг·м-3) характеризувався Pseudonitzschia delicatissima. Найбільш сприятливі екологічні умови виявлено у відкритих українських шельфових водах. Найгірша категорія екологічного статусу класу виявлена в Дунайському регіоні.

Посилання

1. ГОСТ 17.1.4.02-90–1990. Вода. Методика спектро¬фотометрического определения хлорофилла. Введ. 1990-07-09. Москва : Госстандарт России.
2. Киселев И.А. Панцирные жгутиконосцы (Dinoflagellata) морей и пресных вод СССР. Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950.
3. Прошкина-Лавренко А.И. Диатомовые водоросли планктона Черного моря. Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955.
4. Carmelo T.R., Identifying Marine Phytoplankton, Academic Press USA, 1997. 858 p.
5. Cronberg G., Annadotter H. Manual on aquatic cyanobacteria: A photo guide and synopsis of their toxicology. Denmark International Society for the Study of Harmful Algae and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. 2006. 105 р.
6. Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC of the european parliament and of the council of 17 June 2008, Official Journal of the European Union L 164/19, 25.06.2008.
7. Moncheva S., Parr B. Manual for Phytoplankton Sampling and Analysis in the Black Sea. Black Sea Commission. (Deliverable Project UP-GRADE Black Sea SCENE). 2005 (updated 2010).
8. Moncheva S., Boicenco L. Compliance of national assess¬ment methods with the WFD requirements (Romania and Bul¬garia) WFD Intercalibration Phase 2: Milestone 4b report-Black Sea GIG, ECOSTAT Meeting, 2011, 17-19 October, Ispra.
9. Schiller, Jos. Dinoflagellatae, Rabenhorst’s Cryptogamen – Flora Leipzig II. 1937.
10. Steidinger K.A., Tangen K. Dinoflagellates. Identifying Marine Phytoplankton / Ed. C.R. Tomas. San Diego : Acad. Press, 1997. 858 p.
11. Water Framework Directive (Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the Community action in the field of water policy, Official Journal (OJ L 327) on 22 December 2000.
12. Water quality – Guidance on the estimation of phytoplankton biovolume CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels EN 16695:2015 (E) C. 100.
13. WoRMS, 2014. Accessed through: World Register of Marine Species at. URL: http://www.marinespecies.org/ aphia.php?p=taxdetails&id=628518 on 2017-09-28.
Опубліковано
2020-08-28