ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ СОЛОНОСТІ ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ

  • Є.І. Газєтов Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, ДУ «Інститут морської біології Національної академії наук України»
  • С.Є. Дятлов ДУ «Інститут морської біології Національної академії наук України»
Ключові слова: морська солоність, північно-західна частина Чорного моря, стік річок, кліматичні зміни, вітровий режим

Анотація

На основі наявної інформації про стік річок, атмосферні опади і вітровий режим розглядається багаторічна мінли-вість солоності прибережних вод в Одеському районі північно-західної частині Чорного моря (ПЗЧМ). Дослідженнямпідтверджено суттєвий зв'язок величин солоності води біля узбережжя Одеського району з обсягами річкового стокув ПЗЧМ, які залежать від характеру циркуляції атмосфери над Атлантикою і Європою. Використана концепція змінигідрологічних фаз в Чорному морі під впливом багаторічних змін клімату в регіоні, на основі якої зроблено прогноз збіль-шення середньорічних значень солоності моря в Одеському районі ПЗЧМ у найближчі 6-10 років. Ця тенденція обґрун-товується на зміщенні траєкторій більшості циклонів в цей період з Північної Атлантики на північ Європи і, як наслідок,зменшення прісного балансу Чорного моря. Аналіз вітрового режиму в Одеському районі ПЗЧМ виявив у 2000–2019 рр.ослаблення повторюваності вітрів західного напрямку і значне збільшення повторюваності вітрів північного напрямку.Збереження цієї тенденції в майбутньому в силу особливостей гідродинаміки в ПЗЧМ буде провокувати блокування над-ходження трансформованих розпріснених вод від гирла р. Дніпро до північного і західного узбережжя району, що такожбуде інтенсифікувати збільшення середньорічних величин солоності прибережних морських вод.

Посилання

1. Адобовский В.В., Доценко С.А., Михалечко Ю.Е. Особенности термохалинной изменчивости вод в прибрежной зоне Одесского региона. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2000. Вып. 1. С. 127–132.
2. Альтман Э.Н. и др. Временная изменчивость температуры воды прибрежной части Черного моря. Труды ГОИН. 1986. Вып. 168. С. 16–19.
3. Альтман Э.Н., Гертман И.Ф., Голубева З.А. Многолетние тенденции солености и температуры вод Черного моря в связи с изменением стока рек. Труды ГОИН. 1988. Вып. 189. С. 39–53.
4. Белевич Р.Р., Орлова И.Г. Особенности межгодовой изменчивости гидролого-гидрохимических характеристик вод на северо-западном шельфе Черного моря в последние десятилетия (60–90-е годы). Морской гидрофизический журнал. № 2. С. 62–73.
5. Белокопытов В.Н. Климатические изменения гидрологического режима Черного моря : дис. д-ра геогр. наук : 25.00.28. Севастополь, 2017. 377 с.
6. Брянцев В.А., Фащук Д.Я., Финкельштейн М.С. Признаки трендовых изменений гидроструктуры Черного моря. Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы / под ред. М.Е. Виноградова. Москва : Наука, 1991. С. 89–93.
7. Гирс А.А. Многолетние колебания атмосферной циркуляции и долгосрочные гидрометеорологические прогнозы. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. 280 с.
8. Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів (ГМЦ ЧАМ) : веб-сайт. URL : http://www.hmcbas.od.ua (дата звернення 01.03.2019).
9. Демидов А.Н. Температура воды и соленость. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР, том IV Черное море, Вып. 1 Гидрометеорологические условия : под ред. А.И. Симонова, Э.Н. Альтмана. С.-Петербург: Гидрометеоиздат, 1991. С. 373–397.
10. Доценко С.А. Сезонная изменчивость основных гидрологических параметров в Одесском регионе северо-западной части Черного моря. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2002. Вып. 1(6). С. 47–57.
11. Доценко С.А. Изменчивость основных гидрологических характеристик Одесского региона северо-западной части Черного моря : дис. канд. геогр. наук : 11.00.08. Одесса, 2003. 230 с.
12. Доценко С.А. Многолетняя изменчивость гидрометеорологических характеристик Одесского района СЗЧМ. Неопубликованный раздел : монография ОФ ИнБЮМ. Одесса : ОФ Института биологии южных морей, 2010.
13. Доценко С.А., Адобовский В.В., Никаноров В.А. 2009. Современные тенденции изменения температуры и солености воды в прибрежной зоне Одесского региона Черного моря. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2009. Вып. 20. С. 180–184.
14. Доценко С.А., Рубан И.Г. Многолетняя и внутривековая изменчивость температуры и солености воды у берегов Одессы. Метеорологія, кліматологія та гідрологія. 2002. Вып. 46. С. 332–337.
15. Доценко С.А., Тучковенко Ю.С. Одесский регион. Гидрологический режим и циркуляция вод. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология : монография / Ю.П. Зайцев, Б.Г. Александров, Г.Г. Миничева. Киев: Наукова думка, 2006. С. 445–451.
16. ДУ Інститут морської біології НАН України (ІМБ) : веб-сайт. URL : http://www.imb.odessa.ua (дата звернення: 01.03.2019).
17. Ильин Ю.П. Гидрологический режим распространения речных вод в северо-западной части Черного моря. Научные труды УкрНИГМИ. 2006. Вып. 255. С. 242–251.
18. Ковальчук Л.А. Статистический анализ долгосрочных изменений солености поверхностного слоя Черного моря. Метеорология и гидрология. 1985. № 6. С. 118–121.
19. Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) : веб-сайт. URL : http://odeku.edu.ua (дата звернення: 01.03.2019).
20. Погода и климат. Справочно-информационный портал : веб-сайт. URL : http://www.pogodaiklimat.ru (дата обращения: 01.06.2019).
21. Полонский А.Б., Бардин М.Ю., Воскресенская Е.Н. Статистические характеристики циклонов и антициклонов над Черным морем во второй половине ХХ века. Морской гидрофизический журнал. 2007. № 6. С. 47–58.
22. Репетин Л.Н., Долотов В.В., Липченко М.М. Пространственно-временная и климатическая изменчивость атмосферных осадков, выпадающих на поверхность Черного моря. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2006. Вып. 14. С. 462–476.
23. Тучковенко Ю.С. Математическая модель для расчета ветровых течений в Одесском регионе северо-западной части Черного моря. Метеорологія, кліматологія та гідрологія. 2002. Вип. 45. С. 107–117.
24. Шокурова И.Г. и др. Сравнительный анализ изменчивости гидрологических характеристик вод северо-западного шельфа и центральной части Черного моря. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2004. Вып. 10. С. 17–26.
25. NOAA Climate Prediction Centre (NOAA CPC) : web-site. URL : https://www.cpc.ncep.noaa.gov (accessed: 01.06.2019).
26. The NCEP/NCAR Reanalysis Project (NCEPNCAR) : web-site. URL : https://psl.noaa.gov/data/reanalysis (accessed: 01.06.2019).
Опубліковано
2021-08-10